Polica privatnosti

BILIĆ-ERIĆ d.o.o. prikuplja i obrađuje osobne podatke. Pritom posebnu pažnju poklanjamo njihovoj adekvatnoj zaštiti. Ova Izjava opisuje koje podatke prikupljamo, na koji ih način obrađujemo, te u koje ih svrhe upotrebljavamo, kao i Vaša prava povezana s Vašim podacima.

1. Općenite informacije

a) Za obradu podataka odgovoran je:

Voditelj obrade BILIĆ-ERIĆ d.o.o.
Ljudevita Posavskog 3
10 360 Sesvete
Tel: 01/2009-455
Adresa e-pošte za kontakt: bilic-eric@bilic-eric.hr
Obrazac zahtjeva o pravima ispitanika dostavlja se na: zop@bilic-eric.hr
Kontakt podaci službenika za zaštitu osobnih podataka: zop@bilic-eric.hr; +385 99 2676 518

b) Ako se koristimo uslugama vanjskih pružatelja za obradu Vaših osobnih podataka, govorimo o obradi (osobnih podataka) po nalogu. I u tom smo slučaju odgovorni za zaštitu Vaših osobnih podataka.

2. Vrste osobnih podataka:

Obrađujemo sljedeće osobne podatke, i to u odnosu na zaposlenike, kandidate za posao, naše klijente, dobavljače, te osobe koje preko naše web stranice ostavljaju svoje osobne podatke, i to sljedeće osobne podatke: ime i prezime, adresa, OIB, spol, datum rođenja, državljanstvo, prebivalište odnosno boravište, podatke o obrazovanju, podatke o plaćama i kreditnim zaduženjima, podatke o zdravlju, podatke o zaposlenju, podatke o prethodnom radnom stažu, podatke o broju računa, kontakt podatke, e-mail adresa, fotografije, videouratke sa snimkama prikaza osoba, podatke o prethodnom radnom stažu, broj identifikacijske isprave.

3. Svrhe obrade osobnih podataka i pravna osnova za obradu:

Pravna osnova za obradu osobnih podataka zaposlenika je Zakon o radu i Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja evidencije o radnicima u svrhu zasnivanja radnog odnosa i ispunjavanja pravnih obveza BILIĆ-ERIĆ d.o.o. Podaci koji se obrađuju po ovoj osnovi su: ime i prezime, adresa, OIB, spol, datum rođenja, državljanstvo, prebivalište odnosno boravište, podaci o obrazovanju.
Dodatna pravna osnova za obradu osobnih podataka zaposlenika je ugovor o radu, a sve sa svrhom ispunjavanja prava i obveza iz radnog odnosa. Podaci koji se obrađuju po ovoj osnovi su: podaci o zaposlenju, podaci o plaćama, podaci o kreditnim zaduženjima, e-mail adresa, kontakt broj, podatke o broju računa.

Pravni temelj za obradu fotografije radnika na web stranici, privatnog kontakt broja ili privatne e-mail adrese radnika je privola, a sve sa svrhom promocije BILIĆ-ERIĆ d.o.o. odnosno u svrhu obavljanja rada.
Pravni temelj za obradu videouratka je Zakon o zaštiti na radu sa svrhom zaštite imovine BILIĆ-ERIĆ d.o.o. odnosno sa svrhom zaštite radnika i trećih osoba od rizika provale, razbojstva, napada trećih osoba.
Obrada videouratka sa snimkom prikaza radnika, ako je svrha promocija BILIĆ-ERIĆ d.o.o., temelji se na privoli radnika.
Pravni temelj za obradu podataka o zdravlju je Zakon o zaštiti na radu, a sve u svrhu evidentiranja i obveza BILIĆ-ERIĆ d.o.o. u slučaju ozljede radnika na radu.

Pravna osnova za obradu osobnih podataka kandidata za posao je privola, a sve sa ciljem zapošljavanja u BILIĆ-ERIĆ d.o.o. Podaci koji se obrađuju po ovoj osnovi su ime, prezime, spol, e-mail adresa, adresa, kontakt broj, datum rođenja, podaci o obrazovanju, fotografija, te ostali podaci koji su navedenu i životopisu odnosno motivacijskom pismu.

Pravna osnova za obradu podataka naših klijenata je ugovor, a sve sa svrhom ispunjavanja prava i obveza iz ugovornog odnosa. Osobni podaci koje obrađujemo po ovoj osnovi su: ime, prezime, kontakt broj, e-mail adresa, podatak o zaposlenju kontakt osoba u klijentima koji su pravne osobe. U odnosu na klijente koji imaju status obrtnika ili samostalne djelatnosti ili su pak fizičke osobe dodatno obrađujemo i OIB odnosno adresu, te broj računa koji je razvidan prilikom plaćanja naših usluga. Ujedno, u odnosu na sve dobavljače obrađujemo i osobne podatke osoba ovlaštenih na zastupanje istih, primjerice ime i prezime članova uprave. Dodatno, prilikom pružanja usluga ugradnje alarmnog sustava u klijentima koji su poslovni subjekti obrađujemo i podatke zaposlenika (ime i prezime, podatak o zaposlenju) u svrhu programiranja alarmnog sustava. U odnosu na klijente kojima pružamo uslugu ugradnje i održavanja sustava videonadzora obrađujemo i osobne podatke (videosnimka prikaza osobe), ali samo po nalogu klijenta u slučaju potrebe za održavanjem sustava i kada je isto posebno ugovoreno. Dodatno, naši zaposlenici kada pružamo uslugu tjelesne zaštite imaju pravo legitimirati treće osobe temeljem članka 27. Zakona o privatnoj zaštiti, te se navedeni osobni podaci obrađuju u svrhu izvršavanja prava i obveza iz sklopljenih ugovora.
Pravna osnova za obradu osobnih podataka koje obrađujemo u kontekstu suradnje s našim dobavljačima je ugovor, a sve sa svrhom ispunjavanja prava i obveza iz ugovornog odnosa. Osobni podaci koje obrađujemo po ovoj osnovi su: ime, prezime, kontakt broj, e-mail adresa, podatak o zaposlenju kontakt osoba u tvrtkama pravnim osobama dobavljačima. U odnosu na dobavljače koji imaju status obrtnika ili samostalne djelatnosti dodatno obrađujemo i OIB obzirom se radi o OIB-u fizičke osobe. Ujedno, u odnosu na sve dobavljače obrađujemo i osobne podatke osoba ovlaštenih na zastupanje istih, primjerice ime i prezime članova uprave.

Pravna osnova za obradu osobnih podataka prikupljenih na našoj web stranici u rubrikama Pošalji nam upit i Prijava potencijalnih zaposlenika je dobrovoljna privola, a podaci se prikupljaju u svrhu dostave odgovora na upit, odnosno u svrhu zapošljavanja u BILIĆ-ERIĆ d.o.o.

4. Prosljeđivanje osobnih podataka:

Molimo da vodite računa da u djelatnosti privatne zaštite kojom se bavi BILIĆ-ERIĆ d.o.o. postoje slučajevi u kojima smo dužni proslijeđivati prikupljene osobne podatke nadležnim tijelima i institucijama zaduženim za otkrivanje i procesuiranje počinjenih prekršaja i kaznenih djela. Ujedno, osobne podatke naših zaposlenika dužni smo u svrhu ispunjavanja pravnih obveza dostaviti propisanim zdravstvenim ustanovama u svrhu obavljanja redovnih liječničkih pregleda, kao što smo ih dužni dostaviti i Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje u postupku prijave zaposlenika, odnosno inspektoru rada po zahtjevu istoga u cilju provođenja inspekcijskog nadzora i postupka. U svim drugim situacijama dostave bilo kojeg osobnog podatka, kao i u prethodno navedenima, prije dostave bilo kojeg osobnog podataka bilo kojem primatelju posebnu pozornost posvetiti ćemo zahtjevu primatelju za dostavom osobnog podatke, te ćemo tek po procjeni opravdanosti zahtjeva iste podatke dostaviti primateljima za koje ocijenimo da obveza dostave osobnih podataka ima prevagu nad obvezom zaštite privatnosti istih podataka. podatke o obrazovanju, podatke o plaćama i kreditnim zaduženjima, podatke o zdravlju, podatke o zaposlenju, podatke o prethodnom radnom stažu, podatke o broju računa, kontakt podatke, e-mail adresa, fotografije, videouratke sa snimkama prikaza osoba, podatke o prethodnom radnom stažu, broj identifikacijske isprave.

5. Iznošenje u treće zemlje:

Vaše osobne podatke ne iznosimo izvan područja Republike Hrvatske.

6. Razdoblje čuvanja:

Osobne podatke zaposlenika koje obrađujemo temeljem Pravilnika o sadržaju i načinu vođenja evidencije o radnicima dužni smo čuvati kao dokumentaciju trajne vrijednosti, dok osobne podatke radnika koji se temelje na privoli obrađujemo i čuvamo do povlačenja privole. Osobne podatke kandidata za posao čuvamo 30 dana nakon okončanja natječaja, odnosno do povlačenja privole. Osobne podatke koje obrađujemo temeljem ugovora sa dobavljačima i klijentima obrađujemo do urednog ispunjenja prava i obveza iz istih ugovora, odnosno do provođenja postupka revizije. U slučaju neurednog ispunjenja ugovora, iste podatke obrađujemo sve do okončanja sporova u vezi prisilnog ispunjenja prava i obveza iz ugovornog odnosa. Osobne podatke prikupljene na našoj web stranici u rubrikama Pošalji nam upit čuvamo sve do dostave odgovora na postavljeni upit, odnosno do povlačenja dane privole.

7. Obveza pružanja osobnih podataka:

Našim zaposlenicima prilikom sklapanja ugovora o radu na transparentan način ukazujemo koji osobni podaci su potrebni u svrhu sklapanja ugovora, te koje osobne podatke nisu dužni dati obzirom prikupljamo i obrađujemo i podatke koji nisu uvjet sklapanja i izvršavanja prava i obveza iz ugovora o radu. Potencijalnim zaposlenicima jednako tako ukazujemo da je u svrhu provođenja postupka zapošljavanja obvezna dostava određenih podatak bez kojih nismo u mogućnosti na kvalitetan način provesti selekcijski postupak zapošljavanja. Naši klijenti i dobavljači dužni su nam u cilju sklapanja ugovora dostaviti određene osobne podatke u svrhu naznačavanja istih kao ugovornih stana u ugovorima, dok su podaci kontakt osoba jednako tako potrebni u cilju izvršavanja prava i obveza iz sklopljenih ugovora. Sukladno članku 27. Zakona o privatnoj zaštiti osobe kojima je izdane dopuštenje za obavljanje poslova tjelesne zaštite imaju ovlast provjere identiteta osoba. Stoga ulaskom u prostore koje štiti BILIĆ-ERIĆ d.o.o. postoji mogućnost da će se od Vas zatražiti uvid u identifikacijsku ispravu, a sve u svrhu provjere Vašeg identiteta, a na taj način i štićenja objekta i osoba kojima BILIĆ-ERIĆ pruža privatnu zaštitu.

8. Prava ispitanika:

a) Pravo na ispravak : Ako obrađujemo Vaše osobne podatke koji su nepotpuni ili netočni, u bilo kojem trenutku od nas možete zatražiti da ih ispravimo ili dopunimo.

b) Pravo na pristup: Imate pravo dobiti potvrdu o tome obrađujemo li Vaše osobne podatke ili ne, i tamo gdje je to slučaj imate pod uvjetima iz čl. 15. Opće uredbe o zaštiti podataka zatražiti pristup tim podacima.

c) Pravo na brisanje: Od nas možete zatražiti brisanje svojih osobnih podataka ako smo ih obrađivali protupravno ili ta obrada predstavlja nerazmjerno zadiranje u Vaše zaštićene interese. Molimo da uzmete u obzir da postoje razlozi koji onemogućuju trenutačno brisanje, primjerice radi postojanja obveze čuvanja sukladno zakonskim obvezama.

d) Pravo na ograničenje obrade : Od nas možete zatražiti ograničenje obrade svojih podataka: ako osporite točnost podataka tijekom perioda koji nam omogućava provjeru točnosti tih podataka, ako je obrada podataka bila protupravna, ali odbijate brisanje i umjesto toga tražite ograničenje korištenja podacima, ako nam podaci više nisu potrebni za predviđene svrhe, ali su Vam još potrebni radi ostvarenja pravnih zahtjeva ili ako ste podnijeli prigovor.

e) Pravo na mogućnost prijenosa podataka: Od nas možete zatražiti da Vam podatke koje ste nam povjerili radi arhiviranja dostavimo u strukturiranom obliku, u uobičajenom strojno čitljivom formatu: ako te podatke obrađujemo na temelju suglasnosti koju ste nam dali i koju možete opozvati ili radi ispunjenja našeg ugovora i ako se obrada vrši s pomoću automatiziranih procesa.

f) Pravo na prigovor: Ako Vaše podatke obrađujemo radi izvršenja zadaća od javnog interesa ili pri izvršavanja službene ovlasti ili se prilikom njihove obrade pozivamo na naše legitimne interese, možete podnijeti prigovor protiv takve obrade podataka ako postoji interes zaštite Vaših podataka.

g) Pravo na pritužbu: Ako ste mišljenja da smo prilikom obrade Vaših podataka prekršili hrvatske ili europske propise o zaštiti podataka, molimo da nam se obratite kako bismo razjasnili eventualna pitanja. Svakako imate pravo uložiti pritužbu nadležnom nadzornom tijelu.

h) Ostvarivanje prava: Ako želite ostvariti neko od navedenih prava, obratite nam se koristeći se našim podacima za kontakt iz članka 1. ove Izjave ili putem obrasca pod nazivom Zahtjev ispitanika dostupnog na našoj web stranici www.bilic-eric.hr

i) Potvrda identiteta: U slučaju dvojbe možemo zatražiti dodatne informacije radi provjere Vašeg identiteta. To služi zaštiti Vaših prava i privatne sfere.

j) Zlouporaba prava: Ako biste se nekim od navedenih prava koristili prečesto i s očitom namjerom zlouporabe, možemo naplatiti administrativnu pristojbu ili odbiti obraditi Vaš zahtjev.

9. Automatizirano donošenje odluka:

U odnosu na Vaše osobne podatke ne provodimo proces automatiziranog donošenja odluka.

10. Izmjene ove Izjave:

Možemo izmijeniti ovu izjavu, a o čemu ćete biti pravovremeno obaviješteni, a što uključuje između ostalog i objavu na internetskim stranicama www.bilic-eric.hr

Elektronička privola kandidata za posao

Ovime dajem dobrovoljnu privolu BILIĆ-ERIĆ d.o.o., Sesvete, Ljudevita Posavskog 3, OIB: 68580128211, da obrađuje moje osobne podatke, i to: ime, prezime, e-mail, adresa, kontakt broj, datum rođenja, podaci o obrazovanju, podaci o radnom stažu te druge podatke koji su navedeni u životopisu i motivacijskom pismu, a sve u svrhu zapošljavanja u BILIĆ-ERIĆ d.o.o. Upoznat/a sam da je svrha obrade mojih osobnih podataka postupak zapošljavanja u BILIĆ-ERIĆ d.o.o. u kojem želim sudjelovati, te u tu svrhu i dostavljam podatke. Upoznat/a sam da se moji osobni podaci neće dostavljati nikakvim trećim osobama, koristiti će ih isključivo BILIĆ-ERIĆ d.o.o., a u slučaju da BILIĆ-ERIĆ d.o.o. angažira vanjsku kuću u svrhu provođenja ocjene kandidata za pojedini posao, suglasan/a sam da i oni koriste moje osobne podatke u svrhu procjene radi zapošljavanja u BILIĆ-ERIĆ d.o.o. Upoznat/a sam da se moji osobni podaci neće prenositi u treće zemlje. Upoznat/a sam da imam pravo da od BILIĆ-ERIĆ d.o.o. zatražim pristup osobnim podacima, ispravak ili brisanje osobnih podataka ili ograničavanje obrade koji se odnose na mene, s pravom na ulaganje prigovora na obradu, pravom na prenosivost podataka, pravom na podnošenje prigovora nadležnom tijelu (Agencija za zaštitu osobnih podataka) ako smatram da je došlo do bilo kakve povrede u obradi mojih osobnih podataka, i to putem obrasca Zahtjev ispitanika koji je dostupan na web stranici www.bilic-eric.hr.